Thẻ liên quan: khen thưởng 700 con em công nhân viên